Provozní řád penzionů

 1. Provozní řád penzionu se vztahuje na prostory vyhraněné k ubytování v penzionu. Mimo prostory penzionu je host povinen dodržovat provozní řád kempu, jehož provozovatelem je společnost Vranovská pláž s.r.o., Mladoňovice 65, 67532 Třebelovice.
 2. V penzionu se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci penzionu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.
 3. Stornopoplatky:
  10 % z celkové částky, pokud objednatel zruší rezervaci 60 - 31 dnů před nástupem pobytu.
  50 % z celkové částky, pokud objednatel zruší rezervaci 30 - 3 dny před nástupem pobytu.
  100 % z celkové částky, pokud objednatel zruší rezervaci 2 a méně dnů před nástupem pobytu, nebo nenastoupí vůbec.
 4. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 15:00 hod do 18:00 hod. Host je povinen opustit ubytovací jednotku v den skončení pobytu do 9:00 hodin (popřípadě dle domluvy). Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 5. Host platí za ubytování předem.
 6. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb ubytovatele.
 7. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu ubytovatele přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.
 8. Při převzetí pokoje si host musí zkontrolovat vybavení pokoje dle přiloženého inventárního soupisu. V případě zjištění chybějící věci to host oznámí na recepci, nejpozději do 24 hodin.
 9. Kouření na pokoji je zakázáno.
 10. Při ukončení pobytu v penzionu musí host uvést pokoj do pořádku a odevzdat klíč od pokoje na recepci. Recepční si pokoj převezme a zkontroluje vybavení pokoje.
 11. Ubytovaný je povinen dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu kempu nikam ukládat.
 12. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je nutno dodržovat noční klid.
 13. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě poškození nebo zničení zařízení ubytovatele bude po ubytovaném vymáhána náhrada škody dle skutečné výše, minimálně však 500 Kč.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.
 15. Psi a jiná zvířata mají zakázán vstup do prostor ubytovatele a celého areálu kempu.
 16. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.
 17. Každý návštěvník se musí seznámit s tímto provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto provozním řádem.
 18. Provozní řád penzionu je závazný pro všechny, kteří pobývají v prostorách penzionu. Každá osoba, která poruší provozní řád penzionu nebo kempu, bude z areálu Vranovské pláže a penzionu vykázána bez náhrady.
 19. V případě předčasného ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze hostům pouze na základě lékařské zprávy.
 20. Změny týkající se objednané lůžkové kapacity /snížení, zvýšení/ je třeba hlásit do 30 dnů před nástupem klienta na ubytování, jinak nemusí být vzhledem k obsazenosti, klientovi vyhověno.
 21. Při příjezdu může být navíc požadována vratná kauce ve výši 500,-Kč na případné škody způsobené během pobytu. Při způsobené škodě je tato kauce účtována jako minimální náhrada škody. Po skončení pobytu a předání ubytovacího zařízení bez závad Vám bude tato kauce vrácena.